O nás

Združenie:

Občianske združenie Asociácia pre občiansku spoločnosť, so sídlom Strmý vŕšok 109, 841 06 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa, podieľa na zmodernizovaní a zefektívnení verejnej správy v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky a to prostredníctvo projektu s názvom „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“.

 
 
Ciele:

Cieľom projektu „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“ je zvýšiť participáciu občanov na veciach verejných a zvýšiť ich informovanosť o fungovaní verejnej správy vo všetkých menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky. Projekt prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa (1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS) operačného programu Efektívna verejná správa, k optimalizácii procesov a zefektívneniu výkonu verejnej správy. Očakávame, že tento stav sa nám podarí dosiahnuť naplnením hlavnej aktivity projektu, jednotlivých podaktivít/komponentov a zadefinovaných merateľných ukazovateľov. V rámci napĺňania hlavnej aktivity projektu sa v prvom komponente venujeme voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú v krajinách Európskej únie konať od 23. do 26. mája 2019. Druhý komponent sa zameriava na tvorbu webovej stránky, ktorej obsahom budú vypracované brožúry, kde bude vždy vypracovaná určitá oblasť fungovania verejnej správy, napríklad informačné a edukačné videá a ďalšie zaujímavé témy typu vyvracania, alebo potvrdzovania pravdivosti mýtov o nariadeniach a smerniciach Európskej únie, informácie o pôsobení súčasných europoslancov v Európskom parlamente, interaktívne kvízy atď.. Tretí komponent sa zameriava na prípravu a realizáciu workshopov na stredných školách, ktoré budú realizované v každom menej rozvinutom regióne Slovenskej republiky.

V rámci splnenia merateľných ukazovateľov projektu sú stanovené ambiciózne, avšak reálne očakávania výsledkov/výstupov v oblasti vytvorenia analytických a metodických materiálov, zrealizovaných informačných aktivít a zároveň v oblasti zapojenia veľkého množstva osôb do projektu.

Z krátkodobého hľadiska považujeme za veľmi dôležité podchytiť záujem verejnosti o veci verejné v menej rozvinutých regiónoch Slovenska – napr. podnietiť účasť na voľbách, zvyšovať znalosti v oblasti európskej problematiky a faktov, ktoré dosiahneme interakciou s verejnosťou v písanej forme, alebo vo vizuálnej forme prostredníctvom videí, a nakoniec zabezpečiť pochopenie fungovania súvislostí a prepojenosti inštitúcií na úrovni EÚ a SR, atď.).

Z dlhodobého hľadiska hodláme našim projektom naštartovať verejnosť v spomínaných regiónoch a hlavne mladých ľudí, k osobnému angažovaniu sa vo veciach verejných a k vytváraniu nových lídrov, ktorí budú tieto témy riešiť a v budúcnosti rozvíjať.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.