Ochrana osobných údajov

 • Home
 • Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

občianske združenie ASOCIÁCIA PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ a informácia pre dotknuté osoby

GDPR alebo General Data Protection Regulation je všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov, ktoré upravuje a nahrádza zákon o ochrane osobných údajov. Nariadenie GDPR nadobudlo účinnosť 25.05.2018 a ide o súbor ucelených pravidiel na ochranu dát. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných, čo si Asociácia pre občiansku spoločnosť (ďalej len ,,APOS“) plne uvedomuje a venuje maximálnu pozornosť zabezpečeniu osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ 2016/679.

V rámci tohto dokumentu by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu môžeme osobné údaje poskytovať. Identifikujeme či pri spracovaní osobných údajov vystupuje APOS ako prevádzkovateľ, alebo sprostredkovateľ. A samozrejme informujeme aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

MENO, SÍDLO A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Meno: Asociácia pre občiansku spoločnosť, občianske združenie.
Sídlo: Strmý vŕšok 8109/109, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 45756155
Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov: Martin Backo

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy apos.zdruzenie@gmail.com.

DRUH A ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV
 1. Identifikačné údaje – v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, vzdelanie, profesia a prax.
 2. Kontaktné údaje – v rozsahu adresa trvalého alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.
 3. Údaje o aktivitách a podujatiach – údaje o aktivitách a podujatiach v rámci realizovaných projektov, vzdelávacích aktivít, školení, workshopov, seminárov a podobne, na ktorých ste sa zúčastnili.
 4. Údaje z dotazníkov a prieskumov získaných v rámci realizovaných aktivít a podujatí (školenia, vzdelávacie aktivity, workshopy, semináre, a pod.).
Dôvod spracovania údajov

APOS spracováva osobné údaje v rámci svojej činnosti pre rôzne účely a v rôznom rozsahu a to buď bez vášho súhlasu (na základe plnenia zmluvy – napríklad dohoda o vykonaní práce, činnosti APOS – napríklad realizácia projektu, alebo na základe inej právnej povinnosti), alebo na základe vášho súhlasu (napríklad účastník seminárov, školení, workshopov, vzdelávacích aktivít a podobne).

Údaje spracovávame napríklad za účelom:

 1. plnenia zmluvy o výkone práce.
 2. spracovania a zabezpečenia Vašej účasti na vzdelávacích aktivitách, seminároch, workshopoch v rámci realizácie projektu/projektov (ďalej len ,,aktivita“). Z daného dôvodu spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje (aby sme vedeli s Vami komunikovať o plánovanej aktivite, zaslať potvrdenie o účasti na aktivite, evidencia Vašej účasti na aktivite – prezenčná listina, v súvislosťami s ďalšími požiadavkami – telefonická alebo e-mailová komunikácia).

Takto získané informácie spracovávame a uchovávame po dobu 27 mesiacov od Vašej účasti na aktivite.

Občianske združenie APOS nespracováva osobné údaje o návštevníkoch webovej stránky občianskeho združenia APOS a zároveň nevyužíva súbory cookies a ďalších technológii na spracovanie osobných údajov, ako napríklad IP adresa vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet), operačný systém Vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia, prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie, adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

SPRACOVANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje spracováva APOS ako prevádzkovateľ. Z toho vyplýva, že APOS vymedzuje účely, na základe ktorých Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a zodpovedáme za ich riadne vykonanie a uchovanie.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ďalším subjektom/orgánom, ktoré sú definované v úlohe prevádzkovateľa a to najmä v rámci plnenia zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom, ak je k tomu APOS vyzvaný.
V rámci spracovania osobných údajov využíva APOS ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa pokynov APOS, ide o sprostredkovateľov, ktorými sú napríklad účtovníci, daňoví poradcovia alebo právni zástupcovia. O zoznam sprostredkovateľov osobných údajov, ktorých služby využíva občianske združenie APOS, je možné požiadať e-mailom na adrese apos.zdruzenie@gmail.com.

Občianske združenie APOS spracováva osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Vaše osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom presúvané do krajín mimo Európskej únie.

PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združenie APOS, ktoré okrem svojich práv a povinností pri spracovaní Vašich osobných údajov, informuje o Vašich právach pri spracovaní Vašich osobných údajov.

Právo na prístup: máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípade ak si nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, v prípade zistenia, že osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania sú nepresné, alebo neúplné.

 • Právo na výmaz: v určitých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ide o najmä o tieto prípady:
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň APOS nebude mať žiadny iný dôvod, prečo tieto údaje naďalej spracovávať,
 • nadobudnete presvedčenie, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

V prípade ak je splnený minimálne jeden z týchto dôvodov, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme a o vymazaní Vás budeme bezodkladne informovať.

Právo na obmedzenie spracovania: v určitých prípadoch môžete disponovať, okrem práva na vymazanie, právom na obmedzenie spracovania osobných údajov. V rámci tohto práva máte možnosť aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania po obmedzenú dobu, Obmedzenie spracovania osobných údajov sa týka najmä prípadov kedy:

 • namietate presnosť osobných údajov, a do uzavretia dohody/uvedenia opravy osobných údajov, aké údaje sú správne,
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale pred výmazom uprednostníte obmedzenie spracovania (kedy predpokladáte že v budúcnosti nám takéto osobné údaje poskytnete),
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, a počas doby spracovávania námietky, je APOS povinný obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov: máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe našej oprávnenej činnosti.

Právo podať sťažnosť: uplatnením vyššie uvedených práv nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu na ochranu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, keď nadobudnutie presvedčenie, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Vo všetkých prípadoch, ktoré súvisia so spracovaním Vašich osobných údajov (informovanie, uplatnenie vyššie spomínaných práv, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a podobne) Vás poprosíme kontaktovať občianske združenie APOS na e-mailovej adrese apos.zdruzenie@gmail.com. Váš podnet vybavíme bez odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia (okrem výnimočných prípadov, kedy z dôvodu zložitosti podnetu je APOS oprávnený takúto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní, o takomto predĺžení a jeho zdôvodnení Vás budeme včas informovať)

Občianske združenie Asociácia pre občiansku spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto informácie v prípade zmeny legislatívy.